Condicions de Contractació

Aquestes condicions de contractació, regulen el procés de comandes en el portal web www.arnoia.com de la qual és responsable legal ARNOIA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS SA, d’ara endavant, ARNOIA.COM. L’adquisició de qualsevol dels productes oferts en www.arnoia.com, implica l’acceptació d’aquestes condicions legals de contractació, l’avís legal i la política de privacitat.

ARNOIA.COM informa al usuari que l’ idioma triat per a la celebració d’aquest contracte electrònic es el castellà i no està previst el emmagatzematge del mateix per un tercer de confiança encara que ARNOIA.COM sí emmagatzema un registre de totes les comandes realitzades pels seus clients. Si ho desitgeu podeu imprimir o copiar aquesta pantalla per conservar aquestes condicions legals.

Les presents Condicions de Contractació, així com les Condicions Particulars quan les hi hagués , són aplicables (excepte pacte exprés en contra) a cada ordre de comanda de Productes. Les comandes efectuades es regiran per les condicions particulars acordades per ARNOIA.COM amb cada client, així com per aquelles condicions específiques recollides a l’Ordre de Comanda.

 En virtut de la facultat establerta en els artícles 27.2 i 28.3 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, ambdues parts acorden eximir-se de les obligacions d’ informació prèvia i posterior a la compra establertes als artícles 27 i 28 de la esmentada norma.

Comandes

Al nostre portal web, trobareu tot el catàleg de productes oferts per ARNOIA.COM, per realitzar una comanda haureu de registrar-vos com usuari i seguir el procés establert en cada moment per ARNOIA.COM.
Totes les comandes realitzades a través de www.arnoia.com es consideraran realitzades en ferm excepte les relatives a dipòsits o novetats.

ARNOIA.COM es reserva el dret a endarrerir, suspendre o cancel•lar les ordres de comanda quan tingui motius fundats de frau, existeixen quantitats pendents de pagament pel client o no tingui estoc.

El Client haurà d’indicar adreces i horaris aptes per a l’entrega de les comandes,  ARNOIA.COM no es responsabilitza de danys o perjudicis relatius a adreces falses, errònies o incompletes o a la indisponibilitat del personal del client en els horaris de recollida indicats.

El termini de lliurament dependrà dels productes i de la província a la qual es faci el lliurament, i en qualsevol cas comença a comptar des que ARNOIA.COM rep l’ import de la comanda. No obstant, no adquirirà responsabilitat alguna per fallades en el compliment d’aquestes dates sempre que sigui per causes no imputades a ARNOIA.COM.

En cas de que per causes alienes a ARNOIA.COM no estigués disponible el producte sol•licitat a la vostra comanda, podreu optar per substituir el producte sol•licitat per un altre del mateix preu i qualitat, o cancel•lar la comanda i sol•licitar la devolució de les quantitats abonades.

En el moment de l’entrega el client haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el transportista, indicant a l’albarà d’entrega qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge o al seu contingut. ARNOIA.COM no serà responsable dels endarreriments o danys imputables a les agències o empreses de transport.

Ambdues parts acorden que per als supòsits en els quals ARNOIA.COM resulti responsable de danys i perjudicis causats al client per circumstàncies que sí li resultin imputables, la seva responsabilitat quedarà limitada com a màxim al valor de la mercaderia enviada, pactant expressament ambdues parts l’exclusió del lucre cessat de qualsevol tipus de reclamació i responsabilitat imputable a ARNOIA.COM.

Reclamacions i Devolucions

Un cop rebuda la comanda, el client disposa de tres dies per formular les reclamacions que consideri oportunes sobre la comanda lliurada, finalitzat aquest termini no s'atindran reclamacions excepte les relatives a defectes d'impressió o enquadernació.

Donades les especials característiques del mercat del llibre de text, s'acceptarà una devolució màxima d'un 12%. Per als clients de comptat estarà condicionada al bescanvi per una altra mercaderia. No s'inclou en aquest percentatge, el material complementari als textos, jocs educatiu-didàctics o material audiovisual.

Totes les devolucions hauran d'arribar a ports pagats, perfectament embalades i acompanyades d'una relació del contingut, de manera que no ofereixin cap dubte respecte del nombre d'exemplars, paquets o identitat del remitent, si escau una relació del material pel qual es realitzarà el bescanvi. S'admetran només els llibres que estiguin en perfectes condicions per a la seva posterior venda. La data límit de devolució o bescanvi és el 15 d'octubre.

Preus

Els preus dels productes seran els que figurin a cada moment en la fitxa del producte o en defecte d'això els preus. El preu indicat per a cada producte no inclou l'IVA i no inclou les despeses de transport.

L' impagament d'un gir en el seu venciment, obligarà al comprador a l'abonament de les despeses de devolució que s'originin derivats de l' import girat i retornat. S'aplicarà des de la devolució fins al pagament efectiu del mateix, un interès de demora de l'1,5% per mes o fracció.
 
Legislació i Jurisdicció

Les comandes realitzades a través d'aquest portal web es troben sotmesos a la legislació Espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida dels mateixos, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Pontevedra (Espanya).


Versió

Aquestes Condicions de Contractació són de data 11/02/2014 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada a la pàgina web.