La nostra forma de treballar

El Grup ARNOIA es regeix per una sèrie de principis, valors i criteris que integren el codi de conducta al qual s'adhereixen tots els seus empleats, i que estan recollits en el nostre codi ètic. El seu principal propòsit, és posar en coneixement dels treballadors i col·laboradors, els valors i principis exigits per aquesta, per al desenvolupament de les seves activitats diàries.

Aquest Codi és una declaració d'intencions del Grup Arnoia, sent d'obligat compliment per a tots els treballadors, directius i administradors, amb independència de la modalitat contractual que determini la seva relació laboral, posició que ocupin o àmbit geogràfic en el qual exerceixin el seu treball.

Consulta aquí el Codi Ètic

Arnoia compta amb una via de comunicació per a notificar i denunciar els incompliments del seu Codi ètic. Es tracta del Canal ètic a la disposició de tots els membres de la companyia i als seus grups d'interès.

Consulta aquí el Canal Ètic

Consulta aquí el Estatuto de la función de cumplimiento normativo

Consulta aquí la Política de seguretat de la informació